بازگشت به صفحه اصلی بازگشت به آثار برجسته

نگارخانه - تابلوی جنگ نادر

دانلود نقاشی با کیفیت بالا

جنگ نادرجنگ نادر با محمد شاه هندی، آبرنگ روی مقوا، به تاریخ تقریبی ۱۳۰۸
اندازه ۵۸x۴۳

یکی از آثار برجستۀ استاد مصورالملکی، تابلوی "جنگ نادرشاه افشار و محمدشاه هندی" است. دراین تابلو که روایتی تاریخی از جنگ ایران و هند در کرنال است ،صحنۀ نبرد سهمناک این دو لشکر متخاصم و در دوردست، کوچانیدن شتران حامل آتش توسط لشکر نادر و در هم شکستن صف فیلان به نمایش درآمده است.

رعایت پرسپکتیو و وجود سایه زنی و پرداز در این کار، به شیوۀ نقاشی دورۀ قاجاریه نزدیک است، با این وجود نوآوری و سبک شخصیِ هنرمند را دارا میباشد.

این تابلو نیز درنمایشگاه بین المللی بروکسل در کنار تابلوی تخت جمشید به نمایش گذاشته شد.