بازگشت به صفحه اصلی بازگشت به زندگینامه

آلبوم عکساستاد هنگام تعلیم دادن در مدرسه ارت کلیمی ها


استاد به اتفاق فرزندشان